องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
2 พระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 22 ม.ค. 2567 ]2
3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนการกระจากอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 22 ม.ค. 2567 ]1
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
6 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2567 ]17
7 พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 [ 22 ม.ค. 2567 ]4
10 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 22 ม.ค. 2567 ]14
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2567 ]11
15 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 22 ม.ค. 2567 ]3