องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดอนเมือง [ 21 ก.พ. 2567 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 15 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเมือง เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 8 ก.พ. 2567 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 5 ก.พ. 2567 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 ม.ค. 2567 ]20
7 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ภดส.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]579
9 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 2 ม.ค. 2567 ]12
10 ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]13
11 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ต.ค. 2566 ]7
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2566 ]19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร [ 20 ต.ค. 2566 ]8
14 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2566 ]10
15 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2566 ]23
16 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2566 ]20
17 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง กองคลัง (งานจัดเก็บภาษี) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 แล้ว สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]3
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 พ.ค. 2566 ]4
20 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2566 ]4
21 แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2566 ]3
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2566 ]5
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การ [ 28 เม.ย. 2566 ]4
24 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี-ประจำปีงบประมาณ-พศ2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]5
25 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]4
26 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2566 ]5
27 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2566 ]4
28 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 20 เม.ย. 2566 ]5
29 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ค าอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 20 เม.ย. 2566 ]12
30 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเ [ 18 เม.ย. 2566 ]4
31 รายงานประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]5
32 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]5
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]6
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง แจ้งรายการประเมิณภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส. ๖/๗ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]4
35 การระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 3 เม.ย. 2566 ]3
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
37 ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเ [ 24 ก.พ. 2566 ]3
38 การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]6
39 ขอเชิญร่วมตอบแบบฟอร์มในการประเมิณ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]5
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ ปี [ 5 พ.ค. 2565 ]5