องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง  
             “ เกษตรกรเพิ่มรายได้   ก้าวไกลทางการศึกษา  พัฒนาสังคม  การคมนาคมสะดวก”

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาตำบลตำบลดอนเมือง  ให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะดวก ปลอดภัย  ด้านการสาธารณูปโภค การคมนาคม/ขนส่ง   เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
  2. พัฒนาแหล่งน้ำ  ให้มีความเพียงพอในการเกษตรกรรม  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
  3. พัฒนาสังคมให้ทั่วถึง  เพื่อเป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาอาชีพเสริมของประชาชนในพื้นที่/ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริ/ ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  6. ส่งเสริม/ อนุรักษ์พื้นทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่  และเกิดความสมดุลมากที่สุด
  7. พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก