องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์  ดังนี้

๑    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๒   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

๓   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔   การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

๕   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒     ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

        กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้

๑  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ 

     และกระจายการใช้ประโยชน์

๒  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    การพัฒนาสังคม

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๗  กลยุทธ์  ดังนี้

๑   การจัดการศึกษา

                ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยบูรณาการกับการศึกษา

๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑.๓   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น

๑.๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒   การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ,ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV

๓.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

๔  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน  และการ  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

๕  การป้องกัน  การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๖  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๗  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่    ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์  ดังนี้

๑  ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์

๒.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๓  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

๔  เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

๕  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่   ๕    ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๒   การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๓  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  ในท้องถิ่นและชุมชน

๒   การบริหารจัดการ  /  ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาการท่องเที่ยว

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๗  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

๒.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

    ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

๓  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๔  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

๕  การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศน์ท้องถิ่น

๖.  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

๗.  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว