องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน


 การบริการพื้นฐาน

      การคมนาคม
- ประชาชนใช้การคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางหลัก มี 2 เส้นทาง คือ จากแยก อบต.ดอนเมืองไป   หมู่ที่ 8 บ้านปางโก และจากแยก อบต.ดอนเมืองไปหมู่ที่ 6 บ้านซับกระสังข์
- ถนนภายในตำบลและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน คสล. และถนนลาดยาง
- ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนดินและถนนลูกรังมีสภาพชำรุดรอการพัฒนา
- การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน 19 แห่ง
- โทรศัพท์บ้าน(พื้นฐาน)    จำนวน   15 แห่ง
    รวม 34 แห่ง

 บริการไฟฟ้า
- หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างใหม่และขยายตัวจากหมู่บ้านเดิมซึ่งยังไม่ดำเนินการขอ

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- ลำน้ำ/ลำคลอง จำนวน 4 แห่ง
-  บึง/หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง
-  ห้วย/ลำธาร จำนวน 9 แห่ง
รวมทั้งหมด 14  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระน้ำ จำนวน 34 แห่ง
- ฝาย/พนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น จำนวน 37 แห่ง
-  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 17 แห่ง
-  ระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 16  แห่ง
 รวมทั้งหมด  108 แห่ง

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าสงวนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านปางโก หมู่ที่ 8 จำนวน 5,000 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ เอฟพีที บ้านปางโก หมู่ที่ 8 จำนวน 5,500 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบ้านปางโก หมู่ที่  8 จำนวน 20 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแดง ป่าหนองเเวง - ดงพญาเย็น หมู่ที่ 2 จำนวน 1,200 ไร่
    รวมทั้งหมด 11,72 ไร่

มวลชลจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 100 คน
- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 16 หมู่บ้าน
- กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน(อส.) จำนวน  32 คน