องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นางสุรีย์พร  นาเขียว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุรีย์พร  นาเขียว
นักวิชาการศึกษา


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวลัดดาพร  วิงไธสง


ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกันต์ปพร บัวผดุง
นางสาวพิมพา รัตนาพันธ์
นางสาวพรนิภา  รักจันทึก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก