องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายศิริชัย  พรลึกเจริญรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

โทร 044-984005

นางอรพินทร์  สุขเกษม 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทร. 044-984005

นางชลธิวา  ไฝจันทึก นางสาวนันท์นภัส  สายแปง นายศิริชัย  พรลึกเจริญรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 080-1531232
โทร 090-2352562
โทร 044-984005
นางสุรีย์พร  นาเขียว นายสุรินทร์  สรารัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 086-2390124
โทร 089-1890116