องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  อบต.ดอนเมือง

.ด้านกายภาพ

 

     ๑.๑   ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๓๙   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗     ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙    หมู่ที่ ๑๔   บ้านเดิ่นพัฒนา   ตำบลดอนเมือง  อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา        ๘๕   กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว  ๔๑   กิโลเมตร      มีอาณาเขตติดกับตำบลและอำเภอต่างๆ   ดังนี้ 

 

ด้านทิศเหนือ                    แนวเขตติดต่อกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด

ด้านทิศใต้                       แนวเขตติดต่อกับตำบลหนองน้ำใส    อำเภอสีคิ้ว

ด้านทิศตะวันออก              แนวเขตติดต่อกับตำบลหนองหญ้าขาว   อำเภอสีคิ้ว

ด้านทิศตะวันตก                แนวเขตติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

 

  ๑.๒   เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มีพื้นที่ประมาณ  ๑๒๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗๖,๘๗๕     ไร่

      ๑.๓   ลักษณะภูมิประเทศ  

         สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย   ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลส่วนสภาพื้นที่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ทำไร่  สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน  ใช้ปลูกพืชไร่  ไม้ผล  เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา  มีเขาเหวตาบัวตลอดแนวทางทิศตะวันตก  แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ มาบขี้เหล็ก  และห้วยหินลับไหลผ่านทางตอนเหนือและห้วยลาดใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่

      ๑.๔   ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลดอนเมือง  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical monsoonclimate)   ซึ่งแบ่งได้  ๓  ฤดู  ได้แก่ 

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและตะวันตก  ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม  ถึง เดือนเมษายน  ซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว


เอกสารประกอบ