องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวนันท์นภัส  สายแปง
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 090-2352562

นางสาวนันท์นภัส  สายแปง
นายอลงกรณ์ แก้วอาษา
นายแชมป์ ชลไชยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 090-2352562
โทร 099-2712371
โทร 083-2897695

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวยุวากร สำนักโนน   
นางสาวอรทัย  สอจันทึก
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผช.จพง.พัสดุ