องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางชลธิวา  ไฝจันทึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
                                                                             โทร 080-1531232
นางชลธิวา  ไฝจันทึก
นางสาวนฤมล  จงเสริมกลาง
นางสาวสรญา วงศ์ษาสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 080-1531232
โทร 061-1275192
โทร 088-6763894


ลูกจ้างประจำ
นายเชล  เชิดกฤษ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 093-5307470


พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวยุวดี  พิลา
นางสาวเจนจิรา  เลิศกลาง   
นางสาวกัญญาพัชร ไกรมณี
นายสำรวย แผนทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ อุ่นสมพงษ์
นายทัดภูมิ สีหาวงษ์
นายสุรชัย เกสรเกษ
นายสมใจ เปลี่ยนขุนทด
พนักงานขับรถ ems
พนักงานขับรถ ems พนักงานขับรถ ems พนักงานขับรถ emsนายอุบล สิงห์ลี   
นายมนตรี พาชื่น
นายสมเกียรติ์ คลาจันทึก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน