องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
สภาอบต.


นายประขวน บัวระบัตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทรศัพท์ : 090-6047066

นายนิพล เพียซ้าย -ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
โทรศัพท์ : 088-6590963 โทรศัพท์ : .........................นายรณชัย ตัวสระเกษ
นายประสงค์ ภิญโย
นายวีรพล สอจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
โทรศัพท์ : 061-1897113 โทรศัพท์ : 065-2787936 โทรศัพท์ : 0860549751นายสุชาติ เพ็ชรจันทึก
นายเจนจบ เชิดกฤษ์ นายสุทัศน์ แพงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
โทรศัพท์ : 090-2716037 โทรศัพท์ : 098-5636225 โทรศัพท์ : 062-2729739นายนิพล เพียซ้าย
นายภิรมย์ นาคพุ่ม
นายประขวน บัวระบัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
โทรศัพท์ : 088-6590963 โทรศัพท์ : 0883753954 โทรศัพท์ : 090-6047066นายฉลวย เตียนจันทึก
นายบำรุง ปานโตนด
นายศรวัสย์ พิมพ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
โทรศัพท์ : 080-6211466
โทรศัพท์ : 098-1501767
โทรศัพท์ : 080-2832648
นางอรชร สอนจันทึก
นางสัจจา เลิศกลาง
นางอำพร งันขุนทด
นายจักรประสงค์ โกจันทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
โทรศัพท์ : 062-1959635
โทรศัพท์ : 092-3204222
โทรศัพท์ : 083-3747152
โทรศัพท์ : 082-8617683