องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

 ตำบลดอนเมือง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่

 หมู่ 1 บ้านไพรสาลี

 หมู่ 2 บ้านหนองแวง

 หมู่ 3 บ้านบุคา

 หมู่ 4 บ้านดอนเมือง

 หมู่ 5 บ้านนาหว้า

 หมู่ 6 บ้านซับกระสังข์

 หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่

 หมู่ 8 บ้านปางโก

 หมู่ 9 บ้านซับพยุง

 หมู่ 10 บ้านสุขสำราญ

 หมู่ 11 บ้านผาแดง

 หมู่ 12 บ้านผาชมภู

 หมู่ 13 บ้านหนองปรือ

 หมู่ 14 บ้านเดิ่นพัฒนา

 หมู่ 15 บ้านเลิศมงคล

 หมู่ 16 บ้านลาดอุดม