องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จัดโครงการ "ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2567" เพื่อเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ดังนั้น องค์ [ 11 ก.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด [ 19 มิ.ย. 2567 ] ..........................................................................................