ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ] ..........................................................................................