วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือในการสูบน้ำเพื่อการอุปโภค บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านเลิศมงคล หมู่ที่ ๑๕ และบ้านปางโก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ brother รุ่น mfc-l2700d จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Samsung ProXpress M๔๐๗๐FR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านที่ทำการกำนันสิริวัฒน์ บ้านผาชมภู หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาหว้า-บุคา จุดบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง