วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง-ซับกระสังข์ ช่วงผาแดง หมู่ที่ 11
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชนตำบลดอนเมือง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชนตำบลดอนเมือง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซับสวรรค์-คุ้มสันติสุข บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเมือง-ลาดใหญ่ จุดบ้านดอนเมือง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-ADV ๔๒๔๕i จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง