วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซับสวรรค์-คุ้มสันติสุข บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเมือง-ลาดใหญ่ จุดบ้านดอนเมือง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR-ADV ๔๒๔๕i จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือในการสูบน้ำเพื่อการอุปโภค บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านเลิศมงคล หมู่ที่ ๑๕ และบ้านปางโก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง