ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
รายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง Privacy Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตอบต.ดอนเมือง
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองสวัสดิการสังคม
ลูกจ้างประจำ
งานบริหารบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รับสมัครงานราชการ
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของพนักงานของเรา
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ดอนเมือง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการรายงานผลการน าการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
การประเมิณจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูล ITA ปี 2566
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E–Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านไพรสาลี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 3 บ้านบุคา
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเมือง
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านนาหว้า
หมู่ที่ 6 บ้านซับกระสังข์
หมู่ที่ 7 บ้านลาดใหญ่
หมู่ที่ 8 บ้านปางโก
หมู่ที่ 9 บ้านซับพยุง
หมู่ที่ 10 บ้านสุขสำราญ
หมู่ที่ 11 บ้านผาแดง
หมู่ที่ 12 บ้านผาชมภู
หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ
หมู่ที่ 14 บ้านเดิ่นพัฒนา
หมู่ที่ 15 บ้านเลิศมงคล
หมู่ที่ 16 บ้านลาดอุดม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมนูทางขวา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ปี 2565
การให้บริการต่อประชาชน
คู่มือประชาชนการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ความรู้สู่อาเซี่ยน
ส่วนสวัสดิการเเละสังคม
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.112.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,986,806

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.