ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูล ITA ปี 2566
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนการกระจากอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,023,384

อบต.ในเครือข่าย

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.