ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA ปี 2566
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
สถานที่พัก ห้องพัก ในเขตตำบลดอนเมือง  99 หมู่ที่ 8 บ้านปางโก ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชตีมา 30140, Nakhon Ratchasima, Thailand, Nakhon Ratchasima เบอร์ติดต่อรีสอร์ท 089 4804466
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง กองคลัง (งานจัดเก็บภาษี) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 แล้ว สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูฝน สาเหตุจากเกิดน้ำขังในภาชนะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเตรียมความพร้อม ควบคุม และกำจัดยุงลายก่อนถึงช่วงฤดูระบาดของโรค           ด้วย ในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ มีแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอสีคิ้ว ในปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๘ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว ส่วนในเขตตำบลดอนเมืองยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก และในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนในเขตตำบลดอนเมืองทั้งหมดจะเปิดภาคเรียนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากหากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพียงรายเดียวก็อาจทำให้มีการแพร่กระบาดไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่มีการดูแลสิ่งแวดล้อม อาจทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของโรค จึงควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ร่วมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน           เพื่อเป็นการรับมือเตรียมความพร้อมในป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลดอนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จึงจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันเสาร์ ที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายก ฉลอง ทุมขุนทด รองนายก เลขานายก ทีมผู้บริหาร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว
วันอังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566นายฉลอง ทุมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา เวลา 08.30 น. เปิดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุท้องถนน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2565 (จุดบริการประชาชนบริเวณหน้า อบต.ดอนเมือง) เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยในพื้นที่
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-term care) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนเมือง
ในวันศุกร์ ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ไดร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนง สุจริต งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No gift Policy) เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วันศุกร์ ที่ 7 เดือนเมษายน 2566 นำโดย นายฉลอง ทุมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เป็นประธานการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ( 7 วันอันตราย ) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ณ จุดบริการประชาชนหน้าที่ทำการ อบต.ดอนเมือง
วันจันทร์ ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 นำโดยท่านนายก ฉลอง ทุมขุนทด ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ EMS อบต.ดอนเมือง ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนสาธารณภัย กับโรงพยาบาลสีคิ้ว ประจำปี 2566
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นำโดยท่าน ฉลอง ทุมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง คณะผู้บริหารสภา กำนัน และผู้นำชุมชน ได้ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ประชุมเตรียมความพร้อม อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้านเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2566 วันที 14 กุมภาพันธ์ 2566 
วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ปี 2566
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มอบขนมและของขวัญวันเด็กให้กับเด็กในเขตโรงเรียน องค์ฏการบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,098,923

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.