ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

“ เกษตรกรเพิ่มรายได้ ก้าวไกลทางการศึกษา
พัฒนาสังคม การคมนาคมสะดวก ”

 พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

-  สร้างระบบบริการจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า สยนับสนุนแนวาทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล และการจัดวางผังเมือง ให้เป็นระบบ
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการมีงานทำของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ
-  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกาารสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ สางเสริมเกษตรอินทรีย์ และพืชผักปลอดสารพิษ
-  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยหลือผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็แ คนพิการ คนชรา อย่างเท่าเทียมกัน
-  ส่งเสริมหรับปรุงขบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

      

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

            ตำบลดอนเมือง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไพรสาลี หมู่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ 3 บ้านบุคา หมู่ 4 บ้านดอนเมือง หมู่ 5 บ้านนาหว้า หมู่ 6 บ้านซับกระสังข์ หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านปางโก หมู่ 9 บ้านซับพยุง หมู่ 10 บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 บ้านผาแดง หมู่ 12 บ้านผาชมภู หมู่ 13 บ้านหนองปรือ หมู่ 14 บ้านเดิ่นพัฒนา หมู่ 15 บ้านเลิศมงคล หมู่ 16 บ้านลาดอุดม
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,937,876

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.