ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2548 – 2552) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2551 – 2553) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
                       
      วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง 
“เกษตรกรเพิ่มรายได้    ก้าวไกลทางการศึกษา    พัฒนาสังคม    การคมนาคมสะดวก”

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
2)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
3)    การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4)    การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
5)    การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
6)    การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 

         2. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
2)    ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
3)    การพัฒนาลุ่มน้ำ
 

         3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดการศึกษา
-                     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการกับการศึกษา
-                     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-                     ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
-                     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-                     ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2)    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
3)    การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
4)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
5)    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
6)    การป้องกัน การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
7)    การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
8)    การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

         4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

 

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์
2)    เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
3)    ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
4)    เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
5)    เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
6)    การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ
7)    การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
8)    พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
9)    พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน
 

         5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2)    ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคคลากรภาครัฐลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3)    การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
 

         6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
2)    การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
3)    การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
4)    การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5)    การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
6)    การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแมนพลังงาน
7)    การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติ และสากล
 

         7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา
1)    พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
2)    การลดค่าใช้จ่ายการเกษตรกร
3)    การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
4)    การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 

         8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1)   พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
2)   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
3)   ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4)   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
5)   การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6)   การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
7)   สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
 
 
 
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
 
1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  
 
                        1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้แก่เกษตรกร
 
 
2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

                        1. ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต
                        2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
                        3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 
 
3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
                        1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
                        2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
                        3. เพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ
                        4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
                        5. พัฒนาผู้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว
 
 
4.    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
                        1. ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
                        2. สร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                        3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
                        4. ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
                        5. ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
           
5.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
1)    เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด
 
          “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว”
 
นโยบายการพัฒนาอำเภอ
 
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
 
นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 
            ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี
 

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,901,578

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download