ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2548 – 2552) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2551 – 2553) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
                       
      วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง 
“เกษตรกรเพิ่มรายได้    ก้าวไกลทางการศึกษา    พัฒนาสังคม    การคมนาคมสะดวก”

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
2)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
3)    การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4)    การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
5)    การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
6)    การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 

         2. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
2)    ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
3)    การพัฒนาลุ่มน้ำ
 

         3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดการศึกษา
-                     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการกับการศึกษา
-                     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-                     ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
-                     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-                     ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2)    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
3)    การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ
4)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
5)    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
6)    การป้องกัน การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
7)    การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
8)    การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

         4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

 

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์
2)    เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
3)    ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
4)    เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
5)    เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
6)    การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ
7)    การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
8)    พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
9)    พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน
 

         5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1)    ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2)    ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคคลากรภาครัฐลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3)    การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
 

         6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1)    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
2)    การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
3)    การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
4)    การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5)    การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
6)    การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแมนพลังงาน
7)    การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติ และสากล
 

         7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนา
1)    พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
2)    การลดค่าใช้จ่ายการเกษตรกร
3)    การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
4)    การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 

         8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

1)   พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
2)   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
3)   ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
4)   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
5)   การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6)   การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว
7)   สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
 
 
 
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
 
1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  
 
                        1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้แก่เกษตรกร
 
 
2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

                        1. ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต
                        2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
                        3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 
 
3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
                        1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
                        2. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
                        3. เพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ
                        4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
                        5. พัฒนาผู้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว
 
 
4.    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
                        1. ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
                        2. สร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                        3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
                        4. ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
                        5. ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
           
5.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 
            เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
 
1)    เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด
 
          “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว”
 
นโยบายการพัฒนาอำเภอ
 
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
 
นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 
            ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี
 

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
สายตรงผู้บริหาร
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,937,944

แบบสอบถาม
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.