ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA ปี 2566
งานบริหารบุคคล
หมู่บ้านในเขต อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์  ดังนี้

๑    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๒   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

๓   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๔   การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

๕   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒     ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

        กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้

๑  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ 

     และกระจายการใช้ประโยชน์

๒  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    การพัฒนาสังคม

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๗  กลยุทธ์  ดังนี้

๑   การจัดการศึกษา

                ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยบูรณาการกับการศึกษา

๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑.๓   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น

๑.๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๑.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒   การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา ,ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV

๓.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

๔  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน  และการ  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

๕  การป้องกัน  การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๖  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น

๗  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่    ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์  ดังนี้

๑  ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์

๒.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๓  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

๔  เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

๕  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่   ๕    ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๒   การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๓  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๒  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  ในท้องถิ่นและชุมชน

๒   การบริหารจัดการ  /  ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาการท่องเที่ยว

          กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๗  กลยุทธ์  ดังนี้

๑.  พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น    วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

๒.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

    ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

๓  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๔  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

๕  การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศน์ท้องถิ่น

๖.  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

๗.  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,099,065

ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
เรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์
รายงานแผนค่าใช้จ่ายเงิน
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ Q&A
งานสาธารณสุข
ทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 14 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
Tel : 0-4400-9176   Fax : 0-4400-9176
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.